جانا چِه گویَم شَرح فِراقَت؟       

چَشمی و صَد نَم، جانی و صَد آه...