گفتی که به دلشکستگان نزدیکیم

ما نیز دل شکسته داریم ای دوست