مدتی هست که حیرانم و تدبیری نیست

عاشق بی سر و سامانم و تدبیری نیست