زین سخن های دلاویز که شرح غم توست

خرمنی دارم و ترسم به جوی نستانی...