تا کی در انتظار گذاری به زاریم؟

باز آی بعد از اینهمه چشم انتظاریم...