گاهی گمان نمیکنی ولی خوب می شود!

گاهی نمی شود، که نمی شود، که نمی شود...