آمد بر من نگار و در گوشم گفت:

رخسار من اینجا... و تو در گل می نگری؟!