گوئی به خواب بود جوانی مان گذشت

گاهی چه زود فرصتمان دیر می شود!