ما خویش را برای دل خلق سوختیم

ای وای بر دلی که نسوزد به حال ما