گویند که: در سینه غم عشق نهان کن

در پنبه چه‌سان آتش سوزنده بپوشم؟