تو اگر به هر نگاهی ببری هزارها دل

نرسد بدان نگارا که دلی نگاهداری