هزار بار پیاده طواف کعبه کنی

قبول حق نشود گر دلی بیازاری!