تَنگ شد از غَم دِل جای به مَن

یک دِل و این هَمه غَم! وای به مَن...