وه! که رفت آن شوخ و بر ما کرد بیداد از فِراق!

از فرِاق او به فریادیم، فریاد از فِراق...