ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن

وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور