چه غروریست در این سلطنت ای یوسف مصری

که دگر پُرسشِ حالِ پدرِ پیر نَکردی!