چشم گریانم ز گریه کند بود

یافت نور از نرگس جادوی تو