باده نوشی که در او روی و ریایی نبود

بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست