ز خاکمال یتیمی گهر نگردد خوار

چه شد که قدر وفا هیچ کس نمی داند!