مَرا با یک جهان جانسوزِ اَندوه

تو اِی نامهربان، بگذار و بگذر...