آه، می خواهم برخیزم ز جای

همچو ابری اشک ریزم های های...