باز فرو ریخت عشق از در و دیوار من

باز ببرید بند اشتر کین دار من...