فلک! در قصد آزارم چرایی؟

گلم گر نیستی، خارم چرایی!