معاشران همه مشغول عیش عشرت و شادی

به غیر من که شب و روز با غم تو قرینم...