دریغا که بر خوان الوان عمر

دمی خورده بودیم و گفتند بس!