آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست

کز سرکشی زمانی با ما نمی نشستی!