هر زمان در مجمعی گردی، چه دانی حال ما؟

حالِ تنها گرد، تنها گرد می داند که چیست!