نه همین صف زده مژگان سیه باید داشت

به صف دلشدگان هم، نظری باید کرد!