در همه آفاق کسی بی مرگ نیست

وین عجایب بین که کس را برگ نیست...