بزرگی سراسر به گفتار نیست

دو صد گفته چون نیم کِردار نیست!