مشکل فتاده با یار کارم چو صبح و خورشید

با او نمی توان بود بی او نمی توان زیست...