مرا از یاد برد آخر ولی من

بجز اوعالمی را بردم از یاد