همه کس نصیبِ خود را,بَرَد از زکاتِ حُسنَت

به منِ فقیر و مسکین,غمِ بی‌حساب دادی