چه آفتی تو که خوشتر غم تو هجران است

چه گوهری تو که کمتر بهای تو جانست