دیگری گر برود از نظرم باکی نیست

تو که محبوبی و معشوقی و منظور، مَرو