مرا آن نیمه دیگر بدان، آن روح سرگردان

که کامل می‌شود با نیمه خود روح تنهایت