تو که یک روز پراکنده نبوده ست دلت !

صورت حال پراکنده دلان کی دانی ؟!