آخرین برگ سفرنامه ی باران این است

که زمین چرکین است ...