حرف رفتن می زنی وقتی که محتاج توام

رفتنت آغاز ویرانی است، حرفش را نزن