خوش آن زمان که نکویان کنند غارت شهر،

مرا تو گیری و گویی که این اسیرِ من است!