خاکسارا به من اسرار دل خویش بگو

من همان محرم رازم که تو خواهی گاهی...