آنکه او را در دل بی تاقت من منزل ست

جای در دل دارد و از حالت دل غافل ست