طبیب من که به بالین من ز رحم آمد

چگونه دید مرا و دمی چرا ننشست