خیال روی توام شعله می کشد بر سر

اگر چو شمع بسوزم عجب مدار امشب