کسی که شرح غم من کند به یارم نیست

به غیر ناله که آن هم به فکر کارم نیست