هست بس حیرتم از این دل بیمار ضعیف

که چه سان بار غم عشق تو تنها بر داشت