عکس رخت نمی رود از دیده ام برون

رویت اگر چه گه به نظر هست و گاه نیست