دردم نه همین است که بستند پرم را

ترسم نرسانند به گلشن خبرم را