زخستگی درونم دریده ام خود را

و خستگی ز درونم دریده است مرا ...