بس که حیران تماشای جمال تو شدم

همچو گل دوختن چاک دل از یادم رفت!